Call us: +61 1300 650 636
  • en
  • zh-hant
  • th

Timber Hazard Class Guide

ระบบของระดับการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม้จะเป็นตัวกำหนดชนิดและระดับของการอาบน้ำยาที่จำเป็นสำหรับปกป้องผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับหลากการใช้งาน ตามแต่ละภูมิภาค

นั่นทำให้การป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ใช้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการปกป้องไม้ ที่จะต้องมีการแทรกซึมที่ถูกต้อง และรักษาผลในการปกป้องไม้อย่างเหมาะสม สำหรับระดับการใช้งานที่ระบุไว้ที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์ไม้

ดาวน์โหลดข้อแนะนำใช้งานไม้อาบน้ำยาในภูมิภาคของคุณ: